خشکبار

خشکبار چیست

قیمت انجیر

خشکبار چیست؟

در این بخش ابتدا میوه‌های خشک و میوه‌های خشکانده را تعریف کرده و سپس تعاریف علمی هریک از خشکبار متعارف و پرمصرف را مطرح می‌کنیم.(سایت طلای سرخ بزرگترین سایت فروش خشکبار قائنات)

توجه: در مطالب زیر، منظور از میوه رسیده میوه‌ای است که قابلیت برش داشته باشد.

تعاریف و تفاوت خشک و خشکانیده

 • ميوه‌ها، مغزها و دانه‌هاي خشك (Dry) محصولاتي هستند كه رطوبت بخش خوراكي آن‌ها پس از رسيدن، بطور طبيعي كم باشد.
 • ميوه‌ها، مغزها و دانه‌هاي خشكانيده (Dried)، محصولاتي هستند كه رطوبت بخش خوراكي آن‌ها پس از رسيدن، بطور طبيعي زياد بوده و بخش زيادي از اين رطوبت با خشك كردن به روش‌هاي گوناگون از آن گرفته می‌شود.

تعاریف علمی هریک از خشکبار

خشکبار چیست

 • برگه زردآلو

از خشک کردن میوه رسیده و سالم درخت زردآلو با نام علمی Prunus armeniaca Linnaeus از خانواده Rosaceae که آن را در راستای شیار طبیعی خود به دو نیمه جدا نموده و هسته‌گیری کرده باشند، به دست می‌آید.

 

 • برگه هلو

از خشک کردن میوه رسیده و سالم درخت هلو با نام علمی Prunus persica Linnaeus از خانواده Rosaceae که آن را در راستای شیار طبیعی خود به دو نیمه جدا نموده و هسته‌گیری کرده باشند، به دست می‌آید.

 • برگه کیوی

از خشک کردن میوه رسیده و سالم ارقام مختلف درختچه کیوی با نام علمی Actinidia deliciosa var indorus H.jacq از خانواده Actinidiaceae به اشکال مختلف به دست می‌آید.

 • سیب خشک

از خشك كردن ميوه رسيده و سالم درخت سيب با نام علمي Malus pumila P. Miller از خانواده

Rosaceae  به اشكال مختلف نظير نيمه، ورقه، خلال، مكعب و … بدست می‌آید.

 • گیلاس خشک

از خشك كردن ميوه رسيده و سالم درخت گيلاس با نام علمي Prunus avium linnaeus از خانواده

Rosacea  بدست می‌آید.

 • آلوی خشک

از خشك كردن ميوه رسيده و سالم درخت آلو با نام علمي Prunus domestica linnaeus از خانواده Rosaceae  بدست می‌آيد.

 • گلابی خشک

از خشك كردن ميوه رسيده و سالم درخت گلابي با نام علمي Pyrus communis linnaeus از خانواده Rosaceae  به اشكال مختلف نظير نيمه، ورقه، خلال، مكعب و … بدست می‌آید.

 • قیسی خشک

از خشك كردن ميوه رسيده و سالم نوعي درخت زردآلوي پيوندي با نام علمي Prunus armeniaca linnaeus از خانواده Rosaceae بدست می‌آید.

 • انجیر خشک 

از خشك كردن ميوه رسيده و سالم درخت انجير با نام علمي Ficus carica linnaeus از خانواده Moraceae بدست می‌آید.( انجیر خشک موجود در سایت طلای سرخ ، انجیر محلی آفتاب خشک امسالی می باشد)

 • دانه خشک شده انار ( انار دانه )

از خشك كردن دانه هاي رسيده و سالم ارقام مختلف ميوه درخت انار با نام علمي Punica granatum linnaeus  از خانواده Punicaceae به دست می‌آید.

 • توت خشک

از خشك كردن ميوه رسيده و سالم درخت توت با نام علمي Morus alba linnaeus از خانواده Moraceae حاصل می‌شود.

 • آلبالو خشک

از خشك كردن ميوه رسيده و سالم درخت آلبالو با نام علمي Cerasus vulgaris mill (كه به نام Prunus cerasus  نيز شناخته مي شود) از خانواده Rosaceae تولید می‌شود.

 • زرشک

ميوه خشك شده گياه Berberis vulgaris l. از خانواده Berberiaceae است. ( قطب زرشک دنیا قائنات می باشد)

زرشک پفکی صادراتی

مرغوب ترین زرشک صادراتی

 • سنجد

ميوه رسيده گياهي با نام علمي Elaeagnus angustifolia l. از خانواده Elaeagnaceae كه به شكل درختچه يا درخت ديده مي‌شود.

سنجد ف خشکبار قائنات

 • نخودچی

دانه گياه نخود با نام علمي Cicer arietinum l. از خانواده Leguminoceae كه از گرما دادن اوليه، نم زدن، گرما دادن دوباره و پوست گيري نخود ) در مورد نخودچي بدون پوست ( بدست می‌آید.

 • نخودچی فرآیند شده

نخودچي است كه نمك و افزودني هاي مجاز با روشهاي درست و بهداشتي به آن افزوده شده باشد. رنگ آن معمولا تيره تر از رنگ نخودچي و متمايل به قهوه اي روشن است.

 • عناب

ميوه درخت Zizyphus vulgaris lam از خانواده Rhamnaceae است.

عناب، خشکبار قائنات

 

 • کشمش

ميوه رسيده و خشك شده ارقام مختلف انگور ) مو ( دانه دار و بي دانه از گونه Vitis vinifera از خانواده Vitaceae  است كه بر حسب رقم انگور، روش و شرايط خشك كردن و مواد افزودني مجاز به نام‌هاي زير ناميده می‌شود:

 • کشمش بی‌دانه تیزابی

ميوه رسيده ارقام مختلف انگور بي‌دانه ) بي‌دانه كشمشي و پيكاني ( كه با آغشتن به محلول‌هاي قليايي مجاز و در آفتاب خشك شده باشد. رنگ اين نوع كشمش از زرد روشن تا قهو‌ه‌اي خرمايي متغير است.

 • کشمش بی‌دانه آفتابی

ميوه رسيده ارقام مختلف انگور بی‌دانه ) بي‌دانه كشمشي و پيكاني ( كه با تابش مستقيم آفتاب خشك

شده باشد. رنگ اين نوع كشمش قهوه‌اي است.

 • کشمش دانه‌دار تیزابی

ميوه رسيده ارقام مختلف انگور دانه‌دار كه با آغشتن به محلولهاي قليايي مجاز و در آفتاب خشك شده باشد. رنگ اين نوع كشمش از زرد روشن تا قهوه‌اي خرمايي متغير است.

 • کشمش دانه‌دار آفتابی

ميوه رسيده ارقام مختلف انگور دانه‌دار كه با تابش مستقيم آفتاب خشك شده باشد. رنگ اين نوع كشمش قهوه‌ای است.

 • کشمش انگوری (کالیفرنی)

ميوه خشك شده ارقام مختلف انگور، معمولا ارقام بي‌دانه ) بی‌دانه كشمشي و پيكاني ( كه پس از آغشتن به محلول‌هاي قليايي مجاز با دود گوگرد ( SO2 ) تدخين و در سايه خشك شده باشد. رنگ اين نوع كشمش زرد كهربايي متمايل به سبز است.

 • مویز

ميوه خشك شده ارقام مختلف دانه‌دار انگور، معمولا ارقام داراي ميوه‌هاي درشت و مايل به سياه كه با تابش مستقيم آفتاب خشك شده باشد. رنگ اين نوع كشمش متمايل به سياه است.

 • گردو

ميوه درخت گردو با نام علمي Juglans regia l. از خانواده  Juglandaceae.

 • مغز گردو

مغز ميوه درخت گردو كه پوست سخت خارجي آن گرفته شده باشد.

 • مغز هسته زردآلو

مغز هسته ميوه درخت زردآلو با نام علمي Prunus armeniaca l. از خانواده  Rosaceae.

 • مغز هسته هلو

مغز هسته ميوه درخت هلو با نام علمي Prunus persica l. از خانواده  Rosaceae.

 • مغز بخورک

مغز ميوه درخت بادام كوهي با نام علمي Prunus scoparia از خانواده  Rosaceae.

 • بادام سنگی

ميوه درخت Prunus dulcis از خانواده Rosaceae كه پوست اول ) سبز رنگ ( آن گرفته شده باشد.

 • مغز بادام

مغز بادام سنگي كه پوست اول ) سبز رنگ ( و دوم ) خشبي و سخت را گرفته باشند.

 • خلال مغز بادام

بريده‌هاي طولي مغز بادام سنگي كه علاوه بر پوست اول و دوم، پوست سوم آن نيز ) پوسته نازك روي سطح خارجي مغز بادام ( گرفته و لپه شده باشد و در امتداد طول به دو، سه يا چهار تكه تقسيم شده و دو سر آن داراي انحناي طبيعي باشد.

 • بادام زمینی با پوست

ميوه گياه Arachis hypogaea l. از خانواده Leguminoceae كه پوست اول ) اسفنجي ( آن گرفته نشده باشد.

 • مغز بادام زمینی با پوست

مغز بادامي كه پوست اول آن گرفته شده، ولي داراي پوست دوم ) پوسته نازك روي سطح خارجي مغز (باشد.

 • مغز بادام زمینی بدون پوست

مغز بادامي كه پوست اول و دوم آن جدا شده باشد.

 • مغز بادام هندی

مغز ميوه رسيده درخت بادام هندي با نام علمي Anacardium occidentale l. از خانواده Anacardiaceae

كه پس از پوست گرفتن ميوه از آن بدست می‌آید.

 • فندق

ميوه درخت فندق با نام علمي Corylus avellana l. از خانواده Corylaceae كه فقط پوشش برگي خود را از دست داده باشد.

 • مغز فندق

مغز ميوه درخت فندق با نام علمي Corylus avellana l. از خانواده Corylaceae كه پوست اول و دوم و در مواردي پوست سوم آن نيز گرفته می شود.

 • دانه آفتابگردن آجیلی

دانه گياهي با نام علمي Helianthus Annusl از خانواده  Compositeae.

منبع: سازمان غذا و دارو معاونت غذا

اکثر خشکبار موجود در سایت طلای سرخ محصول قائنات و کاملا ارگانیک می باشد، شما می توانید جهت خرید خشکبار از سایت طلای سرخ اینجا کلیک کنید.

نوشته های مشابه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.