قیمت امروز زعفران دوم شهریور 98

قیمت روز  زعفران قائنات اصل
ردیفنام محصولآخرین قیمتتاریخ آخرین تغییراطلاعات بیشتر
۱قیمت روز یک مثقالی سرگل درجه یک طرح پاکتی۶۲۰۰۰ ۱۳۹۸/۰۶/۰۲
۲قیمت روز نیم مثقال سرگل درجه یک طرح پاکتی۳۲۵۵۰ ۱۳۹۸/۰۶/۰۲
۳قیمت روز ۴ گرم سرگل درجه یک طرح پاکتی۵۵۹۵۰ ۱۳۹۸/۰۶/۰۲
۴قیمت روز ۳ گرم سرگل درجه یک طرح پاکتی۴۲۵۰۰ ۱۳۹۸/۰۶/۰۲
۵قیمت روز ۲ گرم سرگل درجه یک طرح پاکتی۲۸۵۰۰ ۱۳۹۸/۰۶/۰۲
۶قیمت روز ۱ گرم سرگل درجه یک طرح پاکتی۱۵۰۰۰ ۱۳۹۸/۰۶/۰۲
۷قیمت روز نیم گرم سرگل درجه یک طرح پاکتی۸۸۰۰ ۱۳۹۸/۰۶/۰۲
۸قیمت روز  یک مثقالی سرگل درجه یک طرح کریستال دایره ای۶۲۵۰۰ ۱۳۹۸/۰۶/۰۲
۹قیمت روز ۲ مثقالی سرگل درجه یک طرح کریستال دایره ای۱۲۴۰۰۰ ۱۳۹۸/۰۶/۰۲
۱۰قیمت روز ۳ مثقالی سرگل درجه یک طرح کریستال دایره ای۱۸۵۷۰۰ ۱۳۹۸/۰۶/۰۲
۱۱قیمت روز ۴ مثقالی سرگل درجه یک طرح کریستال دایره ای۲۴۵۵۰۰ ۱۳۹۸/۰۶/۰۲
۱۲قیمت روز ۱ گرمی سرگل درجه یک طرح کریستال دایره ای۱۵۵۰۰ ۱۳۹۸/۰۶/۰۲
۱۳قیمت روز ۲ گرمی سرگل درجه یک طرح کریستال دایره ای۲۹۸۰۰ ۱۳۹۸/۰۶/۰۲
۱۴قیمت روز ۳ گرمی سرگل درجه یک طرح کریستال دایره ای۴۲۷۰۰ ۱۳۹۸/۰۶/۰۲
۱۵قیمت روز ۴ گرمی سرگل درجه یک طرح کریستال دایره ای۵۵۸۰۰ ۱۳۹۸/۰۶/۰۲
۱۶قیمت روز ۱ گرم سرگل درجه یک طرح آذین۱۶۲۰۰ ۱۳۹۸/۰۶/۰۲
۱۷قیمت روز ۲ گرم سرگل درجه یک طرح آذین۳۰۶۰۰ ۱۳۹۸/۰۶/۰۲
۱۸قیمت روز ۳ گرم سرگل درجه یک طرح آذین۴۴۵۰۰ ۱۳۹۸/۰۶/۰۲
۱۹قیمت روز ۴ گرم سرگل درجه یک طرح آذین۵۵۵۰۰ ۱۳۹۸/۰۶/۰۲
۲۰قیمت روز نیم مثقالی سرگل درجه یک طرح آذین۳۴۹۰۰ ۱۳۹۸/۰۶/۰۲
۲۱قیمت روز یک مثقالی سرگل درجه یک طرح آذین۶۵۹۰۰ ۱۳۹۸/۰۶/۰۲
۲۲قیمت روز ۵ گرمی سرگل درجه یک طرح آذین۷۰۵۰۰ ۱۳۹۸/۰۶/۰۲
۲۳قیمت روز ۱ گرم سرگل درجه یک طرح گوهر۱۶۲۰۰ ۱۳۹۸/۰۶/۰۲
۲۴قیمت روز ۲ گرم سرگل درجه یک طرح گوهر۳۰۶۰۰ ۱۳۹۸/۰۶/۰۲
۲۵قیمت روز ۳ گرم سرگل درجه یک طرح گوهر۴۴۵۰۰ ۱۳۹۸/۰۶/۰۲
۲۶قیمت روز ۴ گرم سرگل درجه یک طرح گوهر۵۸۴۰۰ ۱۳۹۸/۰۶/۰۲
۲۷قیمت روز نیم مثقالی سرگل درجه یک طرح گوهر۳۴۹۰۰ ۱۳۹۸/۰۶/۰۲
۲۸قیمت روز یک مثقالی سرگل درجه یک طرح گوهر۶۵۹۰۰ ۱۳۹۸/۰۶/۰۲
۲۹قیمت روز ۵ گرمی سرگل درجه یک طرح گوهر۷۰۵۰۰ ۱۳۹۸/۰۶/۰۲
 ۳۰ قیمت روز ۱ گرم سرگل درجه یک طرح اطلسی ۱۵۹۰۰ ۱۳۹۸/۰۶/۰۲
 ۳۱ قیمت روز ۲ گرم سرگل درجه یک طرح اطلسی ۳۰۹۰۰ ۱۳۹۸/۰۶/۰۲
 ۳۲ قیمت روز ۳ گرم سرگل درجه یک طرح اطلسی ۴۴۷۰۰ ۱۳۹۸/۰۶/۰۲
 ۳۳ قیمت روز ۴ گرم سرگل درجه یک طرح اطلسی ۵۷۵۰۰ ۱۳۹۸/۰۶/۰۲
 ۳۴ قیمت روز نیم مثقالی سرگل درجه یک طرح اطلسی ۳۵۸۰۰ ۱۳۹۸/۰۶/۰۲
 ۳۵ قیمت روز یک مثقالی سرگل درجه یک طرح اطلسی ۶۵۹۰۰ ۱۳۹۸/۰۶/۰۲
 ۳۶ ۶۸۰۰۰ ۱۳۹۸/۰۶/۰۲

نظر بدهید

کلمات کلیدی و برچسب های مرتبط