قیمت امروز زعفران سوم شهریور 98

قیمت روز  زعفران قائنات اصل
ردیفنام محصولآخرین قیمتتاریخ آخرین تغییراطلاعات بیشتر
۱قیمت روز یک مثقالی سرگل درجه یک طرح پاکتی۶۲۰۰۰ ۱۳۹۸/۰۶/۰۲ 
۲قیمت روز نیم مثقال سرگل درجه یک طرح پاکتی۳۲۵۵۰ ۱۳۹۸/۰۶/۰۲ 
۳قیمت روز ۴ گرم سرگل درجه یک طرح پاکتی۵۵۹۵۰ ۱۳۹۸/۰۶/۰۲ 
۴قیمت روز ۳ گرم سرگل درجه یک طرح پاکتی۴۲۵۰۰ ۱۳۹۸/۰۶/۰۲ 
۵قیمت روز ۲ گرم سرگل درجه یک طرح پاکتی۲۸۵۰۰ ۱۳۹۸/۰۶/۰۲ 
۶قیمت روز ۱ گرم سرگل درجه یک طرح پاکتی۱۵۰۰۰ ۱۳۹۸/۰۶/۰۲ 
۷قیمت روز نیم گرم سرگل درجه یک طرح پاکتی۸۸۰۰ ۱۳۹۸/۰۶/۰۲ 
۸قیمت روز  یک مثقالی سرگل درجه یک طرح کریستال دایره ای۶۲۵۰۰ ۱۳۹۸/۰۶/۰۲ 
۹قیمت روز ۲ مثقالی سرگل درجه یک طرح کریستال دایره ای۱۲۴۰۰۰ ۱۳۹۸/۰۶/۰۲ 
۱۰قیمت روز ۳ مثقالی سرگل درجه یک طرح کریستال دایره ای۱۸۵۷۰۰ ۱۳۹۸/۰۶/۰۲ 
۱۱قیمت روز ۴ مثقالی سرگل درجه یک طرح کریستال دایره ای۲۴۵۵۰۰ ۱۳۹۸/۰۶/۰۲ 
۱۲قیمت روز ۱ گرمی سرگل درجه یک طرح کریستال دایره ای۱۵۵۰۰ ۱۳۹۸/۰۶/۰۲ 
۱۳قیمت روز ۲ گرمی سرگل درجه یک طرح کریستال دایره ای۲۹۸۰۰ ۱۳۹۸/۰۶/۰۲ 
۱۴قیمت روز ۳ گرمی سرگل درجه یک طرح کریستال دایره ای۴۲۷۰۰ ۱۳۹۸/۰۶/۰۲ 
۱۵قیمت روز ۴ گرمی سرگل درجه یک طرح کریستال دایره ای۵۵۸۰۰ ۱۳۹۸/۰۶/۰۲ 
۱۶قیمت روز ۱ گرم سرگل درجه یک طرح آذین۱۶۲۰۰ ۱۳۹۸/۰۶/۰۲ 
۱۷قیمت روز ۲ گرم سرگل درجه یک طرح آذین۳۰۶۰۰ ۱۳۹۸/۰۶/۰۲ 
۱۸قیمت روز ۳ گرم سرگل درجه یک طرح آذین۴۴۵۰۰ ۱۳۹۸/۰۶/۰۲ 
۱۹قیمت روز ۴ گرم سرگل درجه یک طرح آذین۵۵۵۰۰ ۱۳۹۸/۰۶/۰۲ 
۲۰قیمت روز نیم مثقالی سرگل درجه یک طرح آذین۳۴۹۰۰ ۱۳۹۸/۰۶/۰۲ 
۲۱قیمت روز یک مثقالی سرگل درجه یک طرح آذین۶۵۹۰۰ ۱۳۹۸/۰۶/۰۲ 
۲۲قیمت روز ۵ گرمی سرگل درجه یک طرح آذین۷۰۵۰۰ ۱۳۹۸/۰۶/۰۲ 
۲۳قیمت روز ۱ گرم سرگل درجه یک طرح گوهر۱۶۲۰۰ ۱۳۹۸/۰۶/۰۲ 
۲۴قیمت روز ۲ گرم سرگل درجه یک طرح گوهر۳۰۶۰۰ ۱۳۹۸/۰۶/۰۲ 
۲۵قیمت روز ۳ گرم سرگل درجه یک طرح گوهر۴۴۵۰۰ ۱۳۹۸/۰۶/۰۲ 
۲۶قیمت روز ۴ گرم سرگل درجه یک طرح گوهر۵۸۴۰۰ ۱۳۹۸/۰۶/۰۲ 
۲۷قیمت روز نیم مثقالی سرگل درجه یک طرح گوهر۳۴۹۰۰ ۱۳۹۸/۰۶/۰۲ 
۲۸قیمت روز یک مثقالی سرگل درجه یک طرح گوهر۶۵۹۰۰ ۱۳۹۸/۰۶/۰۲ 
۲۹قیمت روز ۵ گرمی سرگل درجه یک طرح گوهر۷۰۵۰۰ ۱۳۹۸/۰۶/۰۲ 
 ۳۰ قیمت روز ۱ گرم سرگل درجه یک طرح اطلسی ۱۵۹۰۰ ۱۳۹۸/۰۶/۰۲ 
 ۳۱ قیمت روز ۲ گرم سرگل درجه یک طرح اطلسی ۳۰۹۰۰ ۱۳۹۸/۰۶/۰۲ 
 ۳۲ قیمت روز ۳ گرم سرگل درجه یک طرح اطلسی ۴۴۷۰۰ ۱۳۹۸/۰۶/۰۲ 
 ۳۳ قیمت روز ۴ گرم سرگل درجه یک طرح اطلسی ۵۷۵۰۰ ۱۳۹۸/۰۶/۰۲ 
 ۳۴ قیمت روز نیم مثقالی سرگل درجه یک طرح اطلسی ۳۵۸۰۰ ۱۳۹۸/۰۶/۰۲ 
 ۳۵ قیمت روز یک مثقالی سرگل درجه یک طرح اطلسی ۶۵۹۰۰ ۱۳۹۸/۰۶/۰۲ 
 ۳۶  ۶۸۰۰۰ ۱۳۹۸/۰۶/۰۲ 
     
     

نظر بدهید

کلمات کلیدی و برچسب های مرتبط