قیمت زعفران

قیمت گل زعفران امروز پنجشنبه ۱۷ آذر ۱۴۰۲

قیمت روز گل زعفران ۱۷ آذر ۱۴۰۲

بسته به منطقه گل زعفران و عیار و جواب دهی گل قیمتها متفاوت است ، تقریبا در اکثر مناطق خراسان رضوی و خراسان شمالی برداشت زعفران به اتمام رسیده و در مناطق خراسان جنوبی هم روزهای آخر برداشت است و به زودی برداشت زعفران تمام می شود. ( پایان فصل برداشت زعفران 1402)

این صفحه سایت طلای سرخ فقط برای اعلام قیمت روزانه گل زعفران طراحی شده است و فقط در فصل برداشت زعفران یعنی ( مهر تا آذر ) قیمت گل زعفران هر سال اعلام و بایگانی می شود، برای مقایسه قیمت گل زعفران در سال بعد 1403  ، و از امروز 13 آذر دیگر اعلام قیمتی نخواهیم داشت .

قیمت گل زعفران امروز سرایان خرسان جنوبی

 

تاریخ منطقه قیمت 1من قیمت 1کیلو
1402/09/09 سرایان 2/000/000 تومان 667/000 تومان
1402/09/08 سرایان 1/950/000 تومان 650/000 تومان
1402/09/07 سرایان 1/950/000 تومان 650/000 تومان
1402/09/06 سرایان 1/950/000 تومان 650/000 تومان
1402/09/05 سرایان 1/950/000 تومان 650/000 تومان
1402/09/04 سرایان 1/900/000 تومان 633/000 تومان
1402/09/03 سرایان 1/750/000 تومان 583/000 تومان
1402/09/02 سرایان 1/800/000 تومان 600/000 تومان
1402/09/01 سرایان 1/750/000 تومان 583/000 تومان
1402/08/30 سرایان 1/800/000 تومان 600/000 تومان
1402/08/29 سرایان 1/800/000 تومان 600/000 تومان
1402/08/28 سرایان 1/750/000 تومان 583/000 تومان
1402/08/27 سرایان 1/800/000 تومان 600/000 تومان
1402/08/26 سرایان 1/700/000 تومان 567/000 تومان
1402/08/25 سرایان 1/700/000 تومان 567/000 تومان
1402/08/24 سرایان 1/700/000 تومان 567/000 تومان
1402/08/23 سرایان 1/750/000 تومان 583/000 تومان

قیمت گل زعفران امروز تربت حیدریه و نیشابور

 

تاریخ منطقه قیمت 1من قیمت 1کیلو
1402/09/06 تربت 1/950/000 تومان 650/000 تومان
1402/09/05 تربت 1/950/000 تومان 650/000 تومان
1402/09/04 تربت 1/950/000 تومان 650/000 تومان
1402/09/03 تربت 1/750/000 تومان 583/000 تومان
1402/09/02 تربت 1/850/000 تومان 617/000 تومان
1402/09/01 تربت 1/800/000 تومان 600/000 تومان
1402/08/30 تربت 1/850/000 تومان 617/000 تومان
1402/08/29 تربت 1/900/000 تومان 633/000 تومان
1402/08/28 تربت 1/850/000 تومان 620/000 تومان
1402/08/27 تربت 1/850/000 تومان 620/000 تومان
1402/08/26 تربت 1/800/000 تومان 600/000 تومان
1402/08/25 تربت 1/800/000 تومان 600/000 تومان
1402/08/24 تربت 1/800/000 تومان 600/000 تومان
1402/08/23  تربت 1/800/000 تومان 617/000 تومان
1402/08/22  تربت 1/900/000 تومان 633/000 تومان
1402/08/21  تربت 1/900/000 تومان 633/000 تومان
1402/08/20  تربت 1/900/000 تومان 633/000 تومان
1402/08/19  تربت 1/850/000 تومان 617/000 تومان
1402/08/18  تربت 1/850/000 تومان 617/000 تومان
1402/08/17  تربت 1/950/000 تومان 650/000 تومان
1402/08/16  تربت 2/000/000 تومان 667/000 تومان
1402/08/15  تربت 2/000/000 تومان 667/000 تومان
1402/08/14  تربت 1/950/000 تومان 650/000 تومان
1402/08/13  تربت 2/100/000 تومان 700/000 تومان
1402/08/12  تربت 1/900/000 تومان 633/000 تومان
1402/08/11  تربت 1/850/000 تومان 617/000 تومان
1402/08/10  تربت 1/800/000 تومان 600/000 تومان
1402/08/09  تربت 1/700/000 تومان 567/000 تومان
1402/08/08  تربت 1/650/000 تومان 550/000 تومان
1402/08/07  تربت 1/750/000 تومان 583/000 تومان
1402/08/06  تربت 1/700/000 تومان 565/000 تومان
1402/08/05  تربت 1/800/000 تومان 600/000 تومان
1402/08/04  تربت 1/500/000 تومان 500/000 تومان
1402/08/03  تربت 1/750/000 تومان 585/000 تومان
1402/08/02  تربت 1/700/000 تومان 567/000 تومان
1402/08/01  تربت 1/650/000 تومان 550/000 تومان
1402/07/30  تربت 1/550/000 تومان 517/000 تومان
1402/07/29  تربت 1/700/000 تومان 565/000 تومان
1402/07/28  تربت 1/700/000 تومان 565/000 تومان
1402/07/27  تربت 1/550/000 تومان 520/000 تومان
1402/07/26  تربت 1/600/000 تومان 535/000 تومان
1402/07/25  تربت 1/800/000 تومان 600/000 تومان
1402/07/24  تربت 1/900/000 تومان 635/000 تومان
1402/07/23  تربت 2/100/000 تومان 700/000 تومان
1402/07/22  تربت 2/100/000 تومان 700/000 تومان
1402/07/21  تربت 1/600/000 تومان 535/000 تومان
1402/07/20  تربت 2/000/000 تومان 670/000 تومان
1402/07/19  تربت 1/950/000 تومان 650/000 تومان
1402/07/18  تربت 2/500/000 تومان 833/000 تومان

قیمت گل زعفران تایباد و ریزه امروز

تاریخ منطقه قیمت 1من قیمت 1کیلو
1402/09/06 تایباد 1/950/000 تومان 650/000 تومان
1402/09/05 تایباد 1/950/000 تومان 650/000 تومان
1402/09/04 تایباد 1/900/000 تومان 633/000 تومان
1402/09/03 تایباد 1/750/000 تومان 583/000 تومان
1402/09/02 تایباد 1/850/000 تومان 617/000 تومان
1402/09/01 تایباد 1/850/000 تومان 617/000 تومان
1402/08/30 تایباد 1/800/000 تومان 600/000 تومان
1402/08/29  تایباد 1/850/000 تومان 617/000 تومان
1402/08/28  تایباد 1/900/000 تومان 633/000 تومان
1402/08/27  تایباد 1/850/000 تومان 617/000 تومان
1402/08/26  تایباد 1/850/000 تومان 617/000 تومان
1402/08/25  تایباد 1/800/000 تومان 600/000 تومان
1402/08/24  تایباد 1/850/000 تومان 617/000 تومان
1402/08/23  تایباد 1/850/000 تومان 617/000 تومان
1402/08/22 تایباد 1/900/000 تومان 633/000 تومان
1402/08/21 تایباد 1/900/000 تومان 633/000 تومان
1402/08/20 تایباد 1/900/000 تومان 633/000 تومان
1402/08/19  تایباد 1/850/000 تومان 617/000 تومان
1402/08/18 تایباد 1/800/000 تومان 600/000 تومان
1402/08/17  تایباد 1/950/000 تومان 650/000 تومان
1402/08/16  تایباد 1/950/000 تومان 650/000 تومان
1402/08/15 تایباد 1/950/000 تومان 650/000 تومان
1402/08/14 تایباد 1/800/000 تومان 600/000 تومان
1402/08/13 تایباد 2/150/000 تومان 717/000 تومان
1402/08/12 تایباد 1/950/000 تومان 650/000 تومان
1402/08/11  تایباد 1/900/000 تومان 633/000 تومان
1402/08/10  تایباد 1/850/000 تومان 620/000 تومان
1402/08/09 تایباد 1/800/000 تومان 600/000 تومان
1402/08/08  تایباد 1/650/000 تومان 550/000 تومان
1402/08/07  تایباد 1/750/000 تومان 583/000 تومان
1402/08/06  تایباد 1/650/000 تومان 550/000 تومان
1402/08/05  تایباد 1/800/000 تومان 600/000 تومان
1402/08/04 تایباد 1/500/000 تومان 500/000 تومان
1402/08/03  تایباد 1/750/000 تومان 585/000 تومان
1402/08/02  تایباد 1/700/000 تومان 567/000 تومان
1402/08/01  تایباد 1/560/000 تومان 550/000 تومان
1402/07/30  تایباد 1/550/000 تومان 517/000 تومان
1402/07/29  تایباد 1/700/000 تومان 565/000 تومان
1402/07/28  تایباد 1/650/000 تومان 550/000 تومان
1402/07/27  تایباد 1/500/000 تومان 500/000 تومان
1402/07/26  تایباد 1/550/000 تومان 520/000 تومان
1402/07/25  تایباد 1/800/000 تومان 600/000 تومان
1402/07/24  تایباد 1/900/000 تومان 635/000 تومان
1402/07/23  تایباد 2/000/000 تومان 665/000 تومان
1402/07/22  تایباد 2/100/000 تومان 700/000 تومان
1402/07/21  تربت 1/600/000 تومان 535/000 تومان
1402/07/20  تایباد 1/900/000 تومان 635/000 تومان
1402/07/19  تایباد 1/950/000 تومان 650/000 تومان

قیمت گل زعفران فاروج امروز

تاریخ منطقه قیمت 1من قیمت 1کیلو
1402/08/25  فاروج —— تومان —— تومان
1402/08/24  فاروج 1/850/000 تومان 617/000 تومان
1402/08/23  فاروج 1/800/000 تومان 600/000 تومان
1402/08/22 فاروج 1/900/000 تومان 633/000 تومان
1402/08/21 فاروج 1/800/000 تومان 633/000 تومان
1402/08/20 فاروج 1/950/000 تومان 650/000 تومان
1402/08/19 فاروج 1/850/000 تومان 617/000 تومان
1402/08/18  فاروج 1/850/000 تومان 617/000 تومان
1402/08/17 فاروج 1/900/000 تومان 633/000 تومان
1402/08/16 فاروج 1/900/000 تومان 633/000 تومان
1402/08/15 فاروج 1/950/000 تومان 650/000 تومان
1402/08/14  فاروج 1/950/000 تومان 650/000 تومان
1402/08/12 فاروج 2/100/000 تومان 700/000 تومان
1402/08/12  فاروج 1/900/000 تومان 633/000 تومان
1402/08/11  فاروج 1/850/000 تومان 617/000 تومان
1402/08/10  فاروج 1/800/000 تومان 600/000 تومان
1402/08/09 فاروج 1/700/000 تومان 567/000 تومان
1402/08/08 فاروج 1/650/000 تومان 550/000 تومان
1402/08/07  فاروج 1/700/000 تومان 583/000 تومان
1402/08/06  فاروج 1/700/000 تومان 565/000 تومان
1402/08/05  فاروج 1/750/000 تومان 583/000 تومان
1402/08/04 فاروج 1/500/000 تومان 500/000 تومان
1402/08/03 فاروج 1/700/000 تومان 567/000 تومان
1402/08/02  فاروج 1/650/000 تومان 550/000 تومان
1402/08/01  فاروج 1/650/000 تومان 550/000 تومان
1402/07/30  فاروج 1/500/000 تومان 500/000 تومان
1402/07/29  فاروج 1/600/000 تومان 535/000 تومان
1402/07/28 فاروج 1/600/000 تومان 535/000 تومان
1402/07/27  فاروج 1/500/000 تومان 500/000 تومان
1402/07/26  فاروج 1/500/000 تومان 500/000 تومان
1402/07/25 فاروج 1/700/000 تومان 565/000 تومان
1402/07/24 فاروج 1/800/000 تومان 600/000 تومان
1402/07/23  فاروج 1/900/000 تومان 635/000 تومان
1402/07/22  فاروج 2/000/000 تومان 665/000 تومان
1402/07/21  فاروج 1/500/000 تومان 5000/000 تومان

قیمت گل زعفران مناطق مختلف خراسان و ایران امروز 19 آبان 1402

 

تربت حیدریه: ۶۲۰ تا ۶۵٠
 ابرود تربت حیدریه : ۶۲۰ تا ۶۵۰
همت آباد باخرز : ۶۰۰ تا ۶۳۰
سرگلان: ۶۲۰ تا ۶۵۰
نیشابور: ۶٠٠ تا ۶٢٠
شهن آباد و مومن آباد: ۶٠٠ تا ۶٢٠
زاوه: ۶۲۰ تا ۶۶٠
همدان: ٨٠٠ تا ٩٠٠
مینو دشت:
دیزباد پایین: ۵٨٠ تا ۶٠٠
قلعه آقا حسن:
زبرخان اسحاق آباد ۵٨٠ تا ۶٠٠
علیک:
شاهین :
فاروج و قوچان: ۶٣٠ تا ۶٧٠
ماریان مشهد: ۵٨٠ تا ۶٠٠
وامنان و نراب:
تربت جام: ۵٨٠ تا ۶٠٠
عنبرسرا: ۶٣٠ تا ۶۵۰
ریزه تایباد: ۶٠٠ تا ۶۴٠
مرغزار و صفی آباد: ۶۳۰ تا ۶٧٠
فخر آباد: ۶۳۰ تا ۶۷۰
کدکن: ۵٨٠ تا ۶٠٠
رباط میاندشت: ۶۳۰ تا ۶۵۰
چناران نوبهار و گل بهار: ۶۴٠ تا ۶۵٠
روستای بزد تربت جام: ۶٣٠ تا ۶۴٠
سفیدسنگ: ۶٢٠ تا ۶۴٠
ساق: ۶۲۰ تا ۶۵۰
سده خواف:  ۶۳۰ تا ۶۴۰
سیجاوند خواف: ۶۳۰ تا ۶۵۰
آزاد شهر: ۶٣٠ تا ۶۵٠
سلامی: ۶۵٠
جوادیه مشهد: ۶٣٠ تا ۶۵٠
جعفر اباد: ۶۲۰ تا ۶۵۰
روستای پطرو زاوه: ۶۳۰ تا ۶۶۰
کاهیجه زاوه: ۶۲۰ تا ۶۵۰
اسماعیل آباد زرکش مشهد: ۶٢۵ تا ۶۴۵
سالار آباد حاشیه مشهد: ۶٢٠ تا ۶۴۵
روستای برس کدکن:
فیض آباد جوین: ۶٣٠ تا ۶۵٠
اسحاق آباد: ۵٨٠ تا ۶٠٠
کوهسرخ: ۶٣٠ تا ۶۶٠
گل خرم ابادبالاجام ۶٣٠ تا۶۷۰
روستای بزدbezd تربت جام بین ۵۷۰ الی ۶۰۰
 سرایان رنج قیمت ۵۷۰ تا ۶۰۰
 اشخانه : کیلو ۶۵٠

 

قیمت روزانه گل زعفران شهرهای مختلف : قاینات ، تربت حیدریه ،تربت جام ،  زاوه ، رخ ، صفی آباد ،  تایباد ، ریزه ،  خواف  ، سرایان ، باخرز ، مشهد ،  فاروج و سایر شهرها استان گلستان مثل وامنان و نراب و استان لرستان بر اساس قیمت گل منطقه خراسان قیمت گذاری می شود، در فصل برداشت یعنی اواسط مهر تا آذر در سایت طلای سرخ ساعت 12 هر روز اعلام و به فروش می رسد [ آپدیت مهر 1402 ]

قیمت امروز صبح گل زعفران 12 آبان  1402 در اطراف تربت و باخرز و خواف و ریزه تایباد و فاروج و نیشابور و چناران و … از قیمت یک من گل زعفران 1.800.000 تا 2.000.000 (1 من = 3 کیلوگرم ) شروع به معامله شده است، یعنی ( هر کیلو گل زعفران میانگین 650 هزار تومان ) قیمت گل زعفران بسته به عیار و کیفیت و منطقه دارد

قیمت زعفران نگین امسالی امروز کیلویی تا 64 میلیون معامله می شود و قیمت زعفران امسالی و بورس از امروز به دلیل تقاضای خرید بالا افزایشی شده و تمام نماد های زعفرانی بورس صف خرید شده اند ، برای مشاهده جدول قیمت روز زعفران نو امسالی و انواع زعفران کهنه روی لینک کلیک کنید.

"قیمت روز گل زعفران

قیمت زعفران بورس از روز قبل ریزش و کاهش قیمت شدیدی داشت ، و قیمت بازار را هم تحت شعاع قرار داد و کاهش قیمت زعفران نگین کهنه تا 50 ت را شاهد بودیم و قیمت زعفران نگین فصل هم تا 60  میلیون نهایت معامله شد ، هر چه از فصل برداشت میگذزد قیمت زعفران نو امسالی و کهنه نزدیک تر می شود و تقریبا از دی ماه هر سال تفاوت آنچنانی ندارند.

امروز 24 مهر 1402 قیمت زعفران نگین بورس از 45.000 تا 48.500 و زعفران نگین سوپر اتویی صادراتی 3 سانتی کهنه تا 52 میلیون تومان قیمت گذاری می شود ، و قیمت زعفران نگین نو امسالی 1402 تا 60 میلیون می باشد، تفاوت قیمت زعفران نو و کهنه زیاد است و این اختلاف قیمت را تنها و تنها میزان برداشت می تواند یک سو و متعادل کند،  همه چیز به میزان برداشت زعفران امسال بستگی دارد که آیا قیمت زعفران روی همین قیمت ها خواهد ماند یا کاهش و یا افزایش پیدا خواهد کرد .

در ضمن در همایشی که به میزبانی زعفران اصیل خراسان در تاریخ 31 شهریور 1402 در تالار همایش نمایشگاه بین المللی مشهد برگزار شد با توجه به همه پرسی انجام گرفته از شرکت کنندگان که اغلب کشاورزان و تولیدکنندگان زعفران و فراوری کنندگان و بازاریان بازار زعفران بودند ، اجرت توزیع گل زعفران از بین 5000تومان و 6000 هزار تومان و هر من ( 3 کیلو ) 20 هزار تومان مبلغ 5000 هزار تومان بیشترین رای را داشت و همچنین کمیسیون خرید گل زعفران از بین گزینه های 7000تومان و 8000تومان و یک من یا 3 کیلو 24هزار تومان مبلغ کمیسیون خرید گل زعفران 7000 تومان بیشترین رای را داشت ، قیمت  پاک گر هم بین 35 تا 45 هزار تومان اعلام شده است.

به امید بهاری زعفرانی در فصل پاییز ، فصل گل زعفران دومین بهار ایران عزیزمان.

در مقاله ای که لینک آن را در زیر مشاهده می کنید کارشناسان به تجزیه و تحلیل میزان بارندگی و برداشت زعفران در سال های گذشته پرداخته اند که ارتباط مستقیم روی پیش بینی قیمت زعفران امسال خواهد داشت. روی لینک زیر کلیک کنید.

پیش بینی قیمت زعفران در فصل جدید 1402 

قیمت هایی که در پایین مشاهده می کنید مربوط به قیمت گل زعفران قائنات ، تربت حیدریه ، تایباد و فاروج در اواخر فصل برداشت زعفران در سال 1401( آبان ) است.

قیمت گل زعفران در نیمه آبان سال گذشته 1401

هر کیلو گل زعفران : 270تا 350 هزار تومان (با توجه به کیفیت زعفران)

هر من گل زعفران : 800 تا 1میلیون تومان (هر من 3 کیلو می باشد)

قابل ذکر است که در سال گذشته 1401 در ابتدای فصل برداشت قیمت هر کیلو گل زعفران تا 800 هزار تومان هم به فروش می رفت.

یعنی با رسیدن به پیک برداشت در سال گذشته قیمت ها یک سوم کاهش قمت داشته ، و امسال هم اگر طبق روال سال پیش بازار را در نظر بگیریم با توجه به اینکه قیمت گل کیلویی 1.500 معامله می شد انتظار می رود در اوج برداشت نیمه آبان ماه قیمت به یک سوم بیاید یعنی هر کیلو گل زعفران 500 هزار تومان شود. زمان لازم است تا قیمت گل زعفران و زعفران تثبیت شود.

برای خرید گل زعفران قاینات با شماره بالای سایت ( آقای اسماعیل پور ) تماس بگیرید.( گل آبیز قاینات و  گل تایباد و تربت روزانه در فصل برداشت ( اواسط آبان ) موجود است)

هر کیلو گل زعفران مرغوب حدود 12 گرم زعفران خشک می دهد، و هر 85 کیلو گل زعفران حدود یک کیلو زعفران خشک جواب می دهد.(بستگی به گل زعفران و منطقه و گل اول فصل یا آخر فصلی دارد) که البته امسال 1402 عیار ها پایین است و هر کیلو 10 تا 11 گرم بیشتر جواب نمی دهد. و هر 100 کیلو گل حدود یک کیلو نگین خشک خواهد داشت.

شما می توانید برای اطلاعات بیشتر با شماره تماس بالای سایت تماس بگیرید.

همچنین فروشگاه طلای سرخ قاینات در محل فروشگاه (قاین، میدان 17 شهریور ، روبروی دانششکده پرستاری و مامایی قاینات) اقدام به فروش گل روزانه قاینات کرده است ، و به قیمت درج شده در سایت فروش حضوری گل زعفران را داریم، همچنین کشاورزان عزیز می توانند زعفران خود را به این مرکز آورده تا با دستگاه زعفران شما را بصورت اتویی خشک کنیم و خرید زعفران شما را تضمین می کنیم.

از جمله بزرگترین و باکیفیت ترین شهرهای تولید زعفران در خراسان بزرگ می توان به تربت حیدریه ، قاینات ، سرایان ، تایباد ،باخرز ، نیشابور و فاروج اشاره داشت، که تعیین کننده اصلی قیمت روز گل زعفران هستند.

قیمت روز گل زعفران

قیمت روز گل زعفران با توجه به قیمت روز گل زعفران شهرهای اصلی تولید کننده زعفران تعیین می شود

برای خرید زعفران سوپرنگین اتویی فصل ( امسالی )

قیمت زعفران نگین سوپر اتویی امسالی

 • با برگ آزمایش
 • کروسین بالای 250
 •  ضمانت مرجوعی
 • ارسال رایگان به سراسر ایران
 • که محصول سال 1401مجموعه طلای سرخ  و در مجموعه خودمان زعفران خشک شده است.

 

پست های مرتبط

یک فکر در مورد “قیمت گل زعفران امروز پنجشنبه ۱۷ آذر ۱۴۰۲

 1. نازنین نعمتی گفت:

  چه موقع گل زعفران برداشت میشه ، و آیا گل زعفران هم در سایت طلای سرخ میشه خرید کرد ؟

  1. مدیر طلای سرخ گفت:

   سلام گل زعفران بسته به آب و هوای منطقه و زمان آبیاری از اواسط مهر ماه تا آذر ماه فصل برداشت است ، که در قائنات آبان ماه آغاز برداشت انجام می شود، و خرید و فروش گل زعفران در فصل برداشت در سایت طلای سرخ امکان پذیر است.

 2. شادمهر رضوانی گفت:

  چقدر زود گل اومده ، مگه آبان فصل برداشت گل زعفران نیست ؟

  1. مدیر طلای سرخ گفت:

   سلام امسال چند روزی برداشت جلو افتاد بخاطر آبیاری زود هنگام و و آب و هوا ، اما در کل گل مناطق گرمسیر مثل خراسان جنوبی دیرتر و در آبان ماه به برداشت می رسد

 3. علی چرمگی گفت:

  سلام گل کیلویی ۸۵۰ هزار تومان که باشه در بهترین حالت میانگین هر ۸۰کیلو گل زعفرون اگه ۱ کیلو زعفرون نگین خشک به ما بده به غیر از هزینه‌های پاک و چیدن و فرآوری و خشک‌کردن کیلویی نگین ۶۸میلیون تمام شده میشه ،پس قیمت زعفرون خیلی پایینه هنوز حداقل باید ۸۰ میلیون باشه، تازه امسالم که میگن تولید ۵۰ درصد کاهش داره

  1. مدیر طلای سرخ گفت:

   سلام در فصل برداشت معمولا قیمت ها متغیر هست و از نیمه آبان قیمت مشخص می شود

نظرات بسته شده اند