فصل برداشت زرشک تازه

آغاز فصل برداشت و نحوه برداشت و خشک کردن زرشک تازه در قاینات 8 مهر 1402

فصل برداشت و خرید زرشک تازه قائنات در این مقاله می خواهیم در مورد زمان برداشت زرشک و اینکه چه موقع زرشک تازه برداشت می شود، صحبت کنیم، ویدئوی زی...

ادامه مطلب