فصل برداشت زرشک تازه

قیمت زرشک تازه با شاخه در قائنات|بیرجند|مشهد 1402

قیمت زرشک تازه با شاخه امسال چند است !؟ برای تعیین قیمت زرشک تازه با شاخه و دون شده باید نگاهی به موقع برداشت زرشک تازه در مناطق مختلف انداخت ، ...

ادامه مطلب