قرارد داد زعفران ایران و قطر

بزرگترین قرارداد زعفران بین ایران و قطر بسته شد.

همه چیز درباره قرارداد زعفران بین ایران و قطر بزرگترین قرارداد تجاری زعفران بین ایران و قطر به ارزش اولیه  ۳۰۰میلییون دلار امضا شد. طبق این ق...

ادامه مطلب