تجارت زعفران

آیا نتیجه برجام روی قیمت زعفران صادراتی و محصولات کشاورزی تاثیر دارد !؟

نتیجه برجام روی قیمت زعفران بی تاثیر نخواهد بود. نتیجه برجام بر قیمت زعفران صادراتی بی تاثیر نخواهد بود ،با توجه به جو حاکم بر بازار ایران این ر...

ادامه مطلب