زرشک را بیشتر بشناسیم

کاشت زرشک

زرشک گیاهی بومی مناطق نیمه گرمسیری تا معتدله است. در نواحی مختلف کشور از جمله استان‌های خراسان جنوبی، تهران، آذربایجان غربی، کرمان و اصفهان قابل کشت است.

معرفی گیاه زرشک

زرشک گیاهی بومی مناطق نیمه گرمسیری تا معتدله است. در نواحی مختلف کشور از جمله استان‌های خراسان جنوبی، تهران، آذربایجان غربی، کرمان و اصفهان قابل کشت است.

خواص زرشک
ﻣﻴﻮه زرﺷﻚ ﻃﺒﻴﻌﺘﻲ ﺳﺮد و ﺧﺸﻚ دارد و در طب سنتی ﺻﻔﺮاﺑﺮ، ﻣﻘﻮي ﻛﺒﺪ، ﻗﻠﺐ، ﻣﺴﻜﻦ ﺣﺮارت ﻣﻌﺪه و ﺑﻨﺪ آورﻧﺪه ﺳﻴﻼن ﺧﻮن و ﺑﻮاﺳﻴﺮ است.
شرایط زمین زرشک
قبل از کاشت حدود 20 تا 30 تن کود دامی و 200 کیلوگرم کود فسفات آمونیوم در یک هکتار به زمین اضافه کرده و شخم عمیق زده ‌می‌شود. در صورت نیاز یک شخم سطحی زده شود و با لولر تسطیح شود. جوی‌های کم عمق یه فاصله 4 تا 5 متر ایجاد شود و گودال‌هایی به عمق 50 سانتی‌متر به فاصله 3 تا 4 متر از یکدیگر حفر شود.
اگر قبل از احداث از کود استفاده نشده باشد در هر گودال 50 گرم فسفات آمونیوم و مقداری کود دامی پوسیده اضافه شود.

زمان کاشت

اگر نهال دو ساله باشد و زمان انتقال اواخر آبان تا اوایل آذر باشد در همان سال میوه تولید می‌شود. بعد از کاشت خاک سطحی که آفتاب خورده است را داخل گودال می‌ریزند، در سال اول از کود استفاده نمی‌شود و نباید غرقاب شود و در صورت سله بستن ترک‌ها با خاک پر شود.

آبیاری درخت زرشک
در خاک‌های سبک آﺑﻴﺎري در ﺳﺎل اول ﻛﺎﺷﺖ ﻧﻬﺎل ﺑﺎ ﺣﺠﻢ آب ﻛﻢ در ﻫﺮ ﻧﻮﺑﺖ وﻟﻲ ﺑﻪ دﻓﻌﺎت ﺑﻴﺸﺘﺮ یا ﻓﻮاﺻﻞ زﻣﺎﻧﻲ ﻛﻮﺗﺎه ﺗﺮ ﻣﺜﻼ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻫﻔﺘﮕﻲ و در ﺧﺎﻛﻬﺎي ﺳﺒﻚ ﺑﻪ ﻫﻨﮕﺎم ﺷﺪت ﮔﺮﻣﺎ ﺣﺘﻲ ﻫﺮ ﭘﻨﺞ روز ﻳﻚ ﺑﺎر اﻧﺠﺎم ﺷﻮد. معمولا در سالهای ابتدایی کاشت هر 7 تا 8 روز و در سال‌های بعدی هر 12 تا 15 روز آبیاری نیاز دارد. به آبیاری با آب شور مقاوم است ولی باعث کاهش محصول می‌شود.

روش تکثیر زرشک
ﺗﻜﺜﻴﺮ ﺗﻮﺳﻂ ﭘﺎﺟﻮش روش ﻣﺘﺪاول ﺗﺮﻳﻦ روش است. معمولا از پاجوش‌های 2 تا 3 ساله با مقدار ریشه فراوان به طول 60 تا 70 سانتی‌متر استفاده می‌شود. معمولا درخت زرشک سه نوع پاجوش دارد:
ﭘﺎﺟﻮش ﻳﻚ ﺳﺎﻟﻪ ﺑﺎ ﻗﻄﺮ ﻛﻤﺘﺮ از ﻧﻴﻢ ﺳﺎﻧﺘﻲ ﻣﺘﺮ و زرد رﻧﮓ مایل به ﻗﺮﻣﺰ

  1. ﭘﺎﺟﻮش دو ﺳﺎﻟﻪ ﺑﺎ ﻗﻄﺮ ﺣﺪود ﻳﻚ ﺳﺎﻧﺘﻲ ﻣﺘﺮ ﺑﻪ رﻧﮓ ﻗﻬﻮه اي ﻣﺎﻳﻞ ﺑﻪ قرمز
  2. ﭘﺎﺟﻮش ﺳﻪ ﺳﺎﻟﻪ و ﺑﻴﺸﺘﺮ ﻗﻬﻮه‌اي رﻧﮓ با شیارهای ﺧﺎﻛﺴﺘﺮي ﺑﻪ رﻧﮓ ﻧﻘﺮه‌اي اﺳﺖ.

مراحل داشت زرشک

در ابتدای بهار شروع به رشد می‌کند و در آبان ماه آماده برداشت است. زرﺷﻚ ﺑﻲ داﻧﻪ رﺷﺪ روﻳﺸﻲ ﺧﻮد را از اواﻳﻞ ﻓﺮوردﻳﻦ ﻣﺎه ﺑﺎ ﺑﺎز ﺷﺪن ﺟﻮاﻧﻪ ﻫﺎي ﺑﺮگ روي ﺷﺎﺧﻪﻫﺎي ﺟﻮان شروع می‌کند. درﺧﺘﭽﻪ زرشک هر سال بخصوص در سال کم ﻣﺤﺼﻮل، ﺳﺎﻗﻪ ﻫﺎي ﻛﻨﺪ ﺟﻮان ﺑﺴﻴﺎر زﻳﺎدي ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻣﻲ‌کند. رشد ساقه‌های ﺗﺎزه از ﻓﺮوردﻳﻦ ﻣﺎه ﺷﺮوع و ﺗﺎ اواﺧﺮ ﺧﺮداد ﻳﺎ اواﻳﻞ ﺗﻴﺮﻣﺎه اداﻣﻪ دارد و با شدید شدن گرما رشد متوقف می‌شود.

ﻣﻴﻮه زرﺷﻚ از اواﺧﺮ ﻣﺮداد و اواﻳﻞ ﺷﻬﺮﻳﻮر ﻣﺎه ﺷﺮوع ﺑﻪ ﺗﻐﻴﻴﺮ رﻧﮓ ﻣﻲﻛﻨﺪ و از رﻧﮓ ﺳﺒﺰ، اﺑﺘﺪا ﺑﻪ زرد ﻛﺮمی در آﻣﺪه و ﺑﻪ ﺗﺪرﻳﺞ از ﻧﻮك ﻣﻴﻮه ﺻﻮرﺗﻲ رﻧﮓ ﻣﻲﺷﻮد و ﺳﭙﺲ ﺗﺎ اواﺳﻂ ﺷﻬﺮﻳﻮر ﻣﺎه ﺑﻪ رﻧﮓ ﻗﺮﻣﺰ ﮔﺮاﻳﺶ ﭘﻴﺪا ﻣﻲﻛﻨﺪ.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *